Kategorie

Procedury wynajmu maszyn w SEVE Sp. z o.o.

PODSTAWOWE WARUNKI WYNAJMU

1. Opłaty naliczane są wg stawek dobowych.
2. Wysokość stawki dobowej zależna jest od długości okresu najmu..
3. Doba pracy urządzeń odpowiada 8 godzinnemu użytkowaniu. Bardziej intensywne użytkowanie spowoduje naliczenie proporcjonalnej do ceny najmu opłaty.
4. Nie nalicza się opłat za niedziele i święta.
5. Dopuszcza się możliwość negocjacji cen.
7. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
8. Dodatkowo oferujemy: serwis, transport, szkolenie i doradztwo.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI UMOWY NAJMU

UWAGA: każdy najem musi zostać poprzedzony pisemnym zamówieniem podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy oraz przedstawieniem kompletu dokumentów firmy niezbędnych do realizacji umowy.

Spółki prawa handlowego:

• Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
• Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.
• Pisemne zamówienie podpisane przez kierownika jednostki.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

• Dowód osobisty.
• Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
• Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
• Dowód opłacenia ZUS za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS o bieżącym regulowaniu zobowiązań nie starsze niż 6 miesięcy
• Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy wynajem osobiście przez właściciela).

Osoby fizyczne :

• Dowód osobisty.
• Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.


Seve Sp.z o.o. świadczy usługi najmu maszyn i urządzeń każdorazowo na podstawie pisemnej umowy najmu, której zasady zawarcia oraz warunki przedstawiono poniżej.


OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU

I. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejsze ogólne warunki umowy o najmie Urządzeń maja zastosowanie do wszystkich umów najmu ( „Umowa Najmu maszyny” ), w których SEVE Sp. z o.o. występuje jako Wynajmujący. Przez urządzenie rozumiany będzie przedmiot najmu.
2. Warunki ogólne wiążą strony umowy wprost, chyba że na mocy postanowień umowy strony zawarły odmienne ustalenia w zakresie objętym niniejszą umową.
3. Urządzenie pozostaje cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.
4. Wydanie Urządzenia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Najemcy i Wynajmującego.
5. Najemca uznaje, iż przedmiot najmu jest wolny od wad oraz w chwili przekazania nadaje się do realizowania celu gospodarczego, do którego jest przeznaczony. Jakiekolwiek uwagi i zastrzeżenia co do stanu technicznego przedmiotu najmu będą zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym.
6. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru Urządzenia przez najemcę do dnia jego zwrotu włącznie

II. CZYNSZ NAJMU
1. Czynsz najmu jest opłata stałą, pobierana za każdy egzemplarz Urządzenia w oparciu o załączony cennik. W przypadku przekroczenia ustalonego okresu najmu Wynajmujący ma prawo do naliczenia kary umownej równej 100 % wartości stawki dziennej za każdy dzień bezumownego przedłużenia.
2. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie określonym w Umowie Najmu, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek umownych w wysokości 0,14 % za każdy dzień opóźnienia w zapłacie

III. PRAWA I OBOWIAZKI WYNAJMUJACEGO
1. Wynajmujący uprawniony będzie do kontrolowania Urządzenia w czasie obowiązywania Umowy najmu oraz dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne do utrzymania Urządzenia w należytym stanie.
2. Wynajmujący zobowiązuje się do wykonania na własny koszt wszelkich napraw i usunięcia awarii Urządzenia powstałych w następstwie normalnego zużycia przy jego prawidłowej eksploatacji. W pozostałych sytuacjach koszty naprawy i usuwania awarii obciążają Najemcę. Zaliczane do nich będą koszty zużycia materiałów, robocizny i ewentualnego dojazdu na miejsce pracy Urządzenia lub dostarczeni Urządzenia do siedziby Wynajmującego.
W celu uniknięcia niepotrzebnych przestojów spowodowanych awarią maszyny, Najemca może na swój koszt dokonywać drobnych napraw, wymiana węży hydraulicznych, naprawa ogumienia, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych i t. p.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY
1. Najemca ponosi koszty transportu Urządzenia z magazynu Wynajmującego do miejsca jego używania oraz z miejsca używania do magazynu Wynajmującego włącznie z kosztami załadunku i wyładunku.
2. Najemca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do odbioru faktur, o nadanym numerze NIP oraz jednocześnie upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez swojego podpisu.
3. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi Urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane przez prawo, uprawnienia i kwalifikacje.
4. Najemca zobowiązany jest do używania Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem w miejscu ustalonym w Umowie Najmu. O każdej zmianie zakresu lub miejsca używania przedmiotu najmu Najemca powiadomi pisemnie Wynajmującego w celu uzyskania jego pisemnej zgody
5. Najemca zobowiązany jest pisemnie poinformować Wynajmującego o okresie wykonania przeglądu wynikającego z zapisu w Protokole Zdawczo-Odbiorczym.
6. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie z zasadami BHP
7. W czasie użytkowania przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą: parkowanie na terenie ogrodzonym i strzeżonym oraz każdorazowe zamykanie urządzenia
8. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia Wynajmującemu. Za zwrot Urządzenia uważać się będzie jedynie oddanie Wynajmującemu Urządzenia w takim stanie, w jakim zostało ono wynajęte. W przeciwnym razie Wynajmujący ma prawo przedłużyć Umowę Najmu do dnia przywrócenia Urządzenia do stanu poprzedniego t..j. z dnia jego wydania Najemcy. 9. Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenie od chwili przyjęcia maszyny potwierdzonego spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego do momentu zwrotu go w miejsce wskazanie przez Wynajmującego w stanie niepogorszonym.
2. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Urządzenia Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego jego wartości, określonej w Umowie Najmu, którą najemca akceptuje. Najemca ma obowiązek uiszczenia ustalonego w Umowie najmu czynszu za okres od dnia zajścia tego zdarzenia do dnia zapłaty wspomnianego odszkodowania.
3. W razie uszkodzenia przedmiotu najmu najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy, tj. robocizny oraz części zamiennych. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnej do jej usunięcia. Jeżeli z powodu utraty lub uszkodzenia Urządzenia przez Najemcę Wynajmujący poniesie szkodę w związku z odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich z tytułu nie wykonania wcześniej zawartych umów, Najemca zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego.
4. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia przy użyciu Urządzenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w przypadku gdy Urządzenie jest obsługiwane przez osoby nie posiadające odpowiednich, wymaganych przez prawo uprawnień. Znajomość tych zasad obciąża Najemcę.
5. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie urządzenia będące następstwem jego prawidłowego użytkowania

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa Najmu nie podlega wypowiedzeniu.
2. Wynajmujący może rozwiązać Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym jeśli:
a) Najemca używa Urządzenia w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem narażając go na utratę lub uszkodzenie,
b) Najemca oddaje Urządzenie w używanie osób trzecich bez zgody Wynajmującego
c) Najemca zalega z zapłatą czynszu za okres co najmniej 14 dni
d) Najemca narusza postanowienia niniejszych Ogólnych warunków bądź Umowę najmu

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do oceny technicznej zwróconego przez Najemcę Urządzenia, dokonanej przez rzeczoznawców, która będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia wynajętego Urządzenia. Dokumentem uzupełniającym dla ustalenia przyczyn uszkodzenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Najemcy-Wynajmującego na podstawie oględzin zewnętrznych, rozruchu próbnego i działania sprzętu oraz ewentualnej kontroli widocznych uszkodzeń.
2. Najemca oświadcza, iż dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów gospodarczych, statystycznych i marketingowych Wynajmującego. Wynajmujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Do rozstrzygnięcia sporów miedzy Wynajmującym i Najemcą wynikających z Umowy Najmu jest właściwy sąd powszechny w Krakowie.
4. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami umowy i akceptuje w całości.